MIN-Fakultät
Fachbereich Informatik
TAMS

Zheng Liu

address:   University of Hamburg
  Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Science
  Department Informatics, Group TAMS
  Vogt-Kölln-Str. 30
  D-22527 Hamburg
  
position:   PhD student
  
room:   F-333
  
phone:   +49 (0) 1627222809
fax:   +49 (0) 40 42883-2397
  
e-mail:   1: liu.zheng@uni-hamburg.de 2: zhengliu@sjtu.edu.cn

Research Interests


Publications

2022 ~