MIN-Fakultät
Fachbereich Informatik
TAMS
Jian Chen

Jian Chen

address:   University of Hamburg
  Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Science
  Department Informatics, Group TAMS
  Vogt-Kölln-Str. 30
  D-22527 Hamburg
  
position:   Postdoc Fellow
  
room:   F-307
  
phone:   +49 (0) 40 42883-2565
fax:   +49 (0) 40 42883-2397
  
e-mail:   jchen@informatik.uni-hamburg.de